SWU BSC ระบบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแบบสมดุล 4 มิติและแผนปฏิบัติการประจําปี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ 2565

ตัวชี้วัด
มิติที่ 1 การตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
1.1
การจัดเรียนการสอนและนิสิต
1.1.1
หลักสูตรตอบสนองความต้องการของสังคมในอนาคต
1.1.2
กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์
1.1.3
นิสิตมีทักษะในการเรียนรู้และศิลปะการดำรงชีวิต
1.1.4
ผู้สอนมีสมรรถนะในการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพ
1.1.5
การประเมินผลและพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
1.2
การให้บริการแก่นิสิตและผู้รับบริการ
1.2.1
ระบบและกลไกการให้บริการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนของมหาวิทยาลัย
1.2.2
ระบบและกลไกการให้บริการที่เอื้อต่อการสนับสนุนนิสิตและผู้ใช้บริการ
1.2.3
กระบวนการปฏิบัติงานให้บริการมีความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.2.4
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและผู้ใช้บริการ
มิติที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม
2.1
งานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ตรงตามความต้องการและใช้ประโยชน์ได้จริง และได้รับการยอมรับในระดับสากล
2.2
งานวิจัยที่ส่งผลกระทบหรือใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย
2.3
งานวิจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมภายนอก ที่สะท้อนการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม
2.4
งานวิจัยที่ส่งผลกระทบหรือใช้ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการในส่วนงานของมหาวิทยาลัย
2.5
งานวิจัยที่นำไปสู่นวัตกรรมและก่อให้เกิดรายได้แก่มหาวิทยาลัย
มิติที่ 3 การเงินและงบประมาณ
3.1
ระบบการบริหารงบประมาณที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (ระดับส่วนงาน)
3.1
ระบบการบริหารงบประมาณที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (ระดับมหาวิทยาลัย)
3.2
การบริหารจัดการด้านการเงินโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.3
การบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.4
ความสามารถในการจัดหารายได้ของส่วนงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเรื่องการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
มิติที่ 4 การบริหารจัดการ
4.1
มหาวิทยาลัย/ส่วนงานมีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และสามารถยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัย
4.2
มีการประเมินและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดตามสายอาชีพและระดับตำแหน่ง
4.3
มีระบบงานที่เป็นมาตรฐานและเชื่อมโยงกันระหว่างมหาวิทยาลัยและส่วนงานต่างๆ
4.4
มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (ระดับมหาวิทยาลัย)
4.4
มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (ระดับส่วนงาน)
สรุปจำนวนตัวชี้วัด 24 ตัวชี้วัด